Reklamačný poriadok
internetového obchodu www.krby-deltako.sk

I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej iba ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č.102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení a zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode v platnom znení.

1.2. Predávajúcim je spoločnosť: Deltako s.r.o. IČO: 51485052, platca DPH, IČ-DPH: SK2120725662, so sídlom: Vnútorná okružná 179/2, 945 01 K0márno, Slovensko

Kontaktné údaje: email: eshop@deltako.sk, telefón: +421-948-052-011, web: www.krby-deltako.sk

(ďalej len „predávajúci“).

1.3. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti kupujúceho pri uplatňovaný práv z vád veci (tovaru) v zmysle uzavretej kúpnej zmluvy na diaľku s predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho www.krby-deltako.sk

II. Povinnosti kupujúceho pri dodaní veci

2.1. Kupujúci má právo neprevziať dodanú vec od dopravcu pokiaľ je dodaná vec iného typu alebo v prípadoch:

 • a) dodania veci, ktorá je v rozpore s uzavretou kúpnou zmluvou (inej alebo poškodenej veci),
 • b) dodania veci v poškodenom obale alebo,
 • c) dodaní veci bez príslušných dokladov.

2.2. Pokiaľ dôjde k dodaniu veci kupujúcemu podľa písm. a) tohto článku, má kupujúci právo na to, aby mu predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal vec v súlade s dohodnutými podmienkami v kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, má právo kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy odstúpiť.

III. Zodpovednosť predávajúceho za vady veci (tovaru)

3.1. Predávajúci je povinný dodať vec (tovar) v súlade s uzavretou kúpnou zmluvou t.j. v požadovanej akosti, množstve a bez vád (faktických, právnych).

3.2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak nejde o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka). Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúce bez zbytočného odkladu.

3.3. Kupujúci je oprávnený predávanú vec, pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol kupujúci alebo jeho zástupca pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak kupujúci neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke.

3.4. Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené:

 • použitím výrobku v rozpore s návodom na obsluhu alebo charakterom výrobku,
 • neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku,
 • cudzími látkami a tekutinami vniknutými do výrobku,
 • neodvratnou udalosťou (živelné pohromy, atď.),
 • spojením výrobku s neoriginálnym príslušenstvom resp. príslušenstvom iného výrobcu,
 • skladovaním alebo prevádzkou výrobku mimo teplotného rozsahu,
 • skladovaním alebo prevádzkou výrobku v prašnom chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí,
 • opotrebením a nesprávnym užívaním výrobku.

IV. Záručná doba

4.1. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba pokiaľ ide o použitú vec je 12 mesiacov. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim.

4.2. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.

4.3. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

4.4. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

4.5. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

V. Postup pri uplatňovaní práv zo zodpovednosti za vady (Reklamácia)

5.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť práva zo zodpovednosti za vady zaslaním reklamovanej veci na adresu: Deltako s.r.o., Vnútorná okružná 179/2, 945 01 Komárno, Slovensko, email: eshop@deltako.sk, telefón: +421-948-052-011.

Pri reklamácii je potrebné doložiť záručný list, ak bol vydaný alebo doklad o zaplatení kúpnej ceny (faktúru). Kupujúcemu sa odporúča pri uplatňovaní reklamovanej veci opísať vadu a uviesť ako sa vada prejavuje.

5.2. Po prevzatí reklamovaného veci predávajúcim bude kupujúcemu vystavené potvrdenie o uplatnení reklamácie ihneď; ak tomu bránia závažné okolnosti tak bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

5.3. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

5.4. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

5.5. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

5.6. Náležitosti odborného posúdenia:

Odborné posúdenie musí obsahovať:

 • a) identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
 • b) presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
 • c) popis stavu výrobku,
 • d) výsledok posúdenia,
 • e) dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

VI. Práva kupujúceho pri uplatnení práv zo zodpovednosti za vady

6.1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.2. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

VII. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný a účinný dňa 8.3.2023

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu tohto Reklamačného poriadku. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Reklamačného poriadku je splnená jeho umiestnením na stránkach predávajúceho www.krby-deltako.sk.